Archief voor terreur

Misogyne terreur: anti-gevoel

Posted in psychoterreur with tags , , on 17 maart 2013 by notallone

KENMMAN

Advertenties

Psychoterreur, de verborgen terreur

Posted in psychoterreur with tags , , on 21 januari 2011 by notallone

De echte terreur dreiging komt niet vanuit de onderkant van de samenleving. De echte terreur komt niet via vliegtuigen uit het midden-oosten. De echte terreur is niet aan een huidskleur of een islamietische geloofsovertuiging gekoppeld. Nee, de echte terreur komt van boven. Vanuit de rijke top van de samenleving. De echte terreur is niet direct maar indirect. Psychoterreur. Macht over onmacht. Psychoterreur is geestelijk mishandelen en geestelijk martelen van mensen. Psychoterreur is alleen niet of nauwelijks in de wetgeving opgenomen en is moeilijk aan te pakken vanwege het indirecte karakter ervan.

Een duidelijk voorbeeld: De ambulancebroeder.

Stel nu eens dat er ambulancebroeders zijn die niet als doel hebben het redden van mensenlevens maar het kunnen bepalen wie het niet redt?! Wat is daar dan tegen te doen? NIETS. Deze ambulancebroeders zijn geen horrorverhaal, nee deze ambulancebroeders zijn er al…

De psychoterreur in Nederland en in de rest van de westerse wereld wordt gevoerd via de principes die ook bij de ‘loverboys’ bekend zijn. Het isoleren van mensen, het doen alsof je opkomt voor mensen en vervolgens die macht misbruiken om de mensen steeds afwisselend ‘goed nieuws’ te brengen en daarna weer te demotiveren / teleur te stellen.

Een ander voorbeeld uit de praktijk. Een vrouw die de afgelopen 3 jaren te maken heeft gehad met kanker. Tot drie maal toe is deze vrouw na een zware behandeling van chemo en een operatie VOLLEDIG GENEZEN verklaard. Steeds om na een paar maanden bij een controle weer te constateren dat er weer een uitzaaiing is gevonden.  Steeds met een vaag verhaal over foto’s en technische dingen. Niet aan te tonen dus dat dat iets anders dan pech is. Maar wel volledig in de lijn van de werkwijze van deze machthebbers en passend in een geheel van terreur dat de familie van deze vrouw overkomt.

Deze psychoterreur vindt zijn basis in het satanisme. Extreem Satanisme. De overtuiging dat IQ boven alles gaat. Een overtuiging dat iedereen die meer kost dan dat ie oplevert minderwaardig is. Mensen die een beroep doen op anderen zijn daar ‘psychic vampires’. ‘Untermenschen’ zoals ze door de Nazi’s werden genoemd. Deze groep mag door de satanisten worden uitgebuit en over hun lot mag worden beslist. Scientology Church is eigenlijk de omgekeerd ‘nette’ uitleg van het Satanisme. De PR tak zeg maar.

Wat ik constateer is dat deze terroristen zich dus vooral bevinden op posities waar ze zogenaamd opkomen voor de door hun geminachte groep alleen maar om zo de macht te hebben om deze groep uit te buiten. Denk hierbij aan de psychiatrie, hulpverlening, politiek en goede doelen. Net zoals het bekende voorbeeld uit België van de kinderpornobestrijder die achteraf de grootste verzamelaar bleek te zijn.

Omdat deze terreur TOP-DOWN is opgezet, gepland al jarenlang bezig is en zich concentreert op macht over onmacht is het voor de slachtoffers heel erg moeilijk om daar iets tegen te doen. Op alle sleutelposities is er een soort wachtpost. Typisch voor psychoterreur is dat je het je pas realiseert als het eigenlijk al te laat is en dat je er dan vanwege je onmachtpositie ook meteen heel weinig tegen kunt doen zelf. Je moet hulp daarvoor hebben vanuit een onafhankelijke hoek. Denk weer aan de loverboys. De slachtoffers van deze loverboys zitten in een zwaar psychisch onderdrukte positie. Afwisselend worden zij geconfronteerd met intimidatie en demotivering, isolement en ongeloof , valse hoop waar ze zich dan wanhopig aan vasthouden en onmacht en schaamte.

Psychoterreur dus vanuit de TOP en niet de gesuggereerde ‘banale’ terreur vanuit de onderkant van de samenleving is het probleem. Uit eigen onderzoek weet ik dat de ‘loverboys’ een uitvinding zijn van een politieke groepering. Deze groepering heeft een trainingsfaciliteit waar ze blanke terroristen leren zich te schminken als een marrokaan, te praten als een stereotype gebrekkig Nederlands sprekende marrokaan en zich te gedragen volgens het door hen gewenste op vooroordelen gebaseerde asociale beeld dat ze in de media willen zien van de probleem-allochtoon. Na de opleiding worden ze op de groep jongeren afgestuurd die ontvankelijk zijn voor het ‘loverboy’ principe. Meiden die zich alleen voelen staan, onbegrepen, zoekende naar hun identiteit, veelal met ADD of ADHD, borderline of andere ‘stoornis’ die hen gevoelig maakt voor de charmes, de leugens en de aandacht van de loverboys.

Het doel van deze terroristen is het UITLOKKEN EN AANWIJZEN van groepen in de samenleving met list en bedrog zodat deze groepen elkaar gaan zien als het gevaar. De loverboys is een duidelijk voorbeeld. Uitlokken en aanwijzen van de allochtone medemens als gevaar voor onze kinderen, daarbij een handig verband leggend met prostitutie en drugsproblematieken. Politiek wordt er meteen een voordeel opgedaan met meldpunten die ineens dus een soort scorebord zijn want de daders zitten -afgeschminkt- te genieten van het succes. De stemmers worden gebrainwashed met het idee dat het gevaar voor onze kinderen uit de allochtone kinderen komt. De groep echt allochtonen wordt geconfronteerd met vooroordelen die onjuist zijn en zal vanuit hun toch al moeilijkere positie daar alleen maar heftiger op reageren wat de terroristen weer goed uitkomt. Zie je wel.

Ondanks dat ik dus meerdere duidelijke aanwijzingen heb voor de herkomst en de infiltratie van de IQ psychoterroristen, kan ik er in de praktijk helemaal niets mee. Dat is ook zo gemeen aan deze terreur. Zo lang je als burger ‘gewoon’ werkt en meedraait in de samenleving, merk je niets van de terreur. Pas wanneer je in een ongewenste situatie komt en je moet een beroep gaan doen op gemeente, overheid of hulpverlening kom je in het web terecht. Dan heb je al een afhankelijkheidspositie en vertrouw je in eerste instantie op de beschikbare voorzieningen. Pas als je door de toegepaste truuks steeds minder zeggenschap blijkt te hebben over je toekomst en de schijn van dat alles goed komt steeds wordt gebroken merk je dat je slachtoffer bent. De Nederlandse wetgeving helpt je dan niet. Uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor wat je overkomt ook al wordt dat door anderen aangedragen. De wet ziet een door hulpverlening opgedrongen actie dus niet als iets wat jou wordt aangedaan maar als een keuze van jouzelf om iets wel of niet te doen.

De terroristen maken handig misbruik van de wet. In plaats van de doelstelling om het probleem op te lossen voor de ander binnen de beschikbare wetten en regels, werpen ze zich op als ‘redder’ om er voor te zorgen dat het gaat om het verhinderen van de oplossing door regels te rekken zodat je steeds weer met het niet voldoen aan bepaalde regels wordt geconfronteerd of doordat je uiteindelijk met lege handen staat en de wetgever jou persoonlijk daar verantwoordelijk voor stelt.

Een voorbeeld is de gemeentelijke sociale dienst. In mijn gemeente duidelijk in handen van deze groep. De meerderheid van de inwoners merkt daar niets van. Die werken, betalen belasting en stemmen. Niets aan de hand. Kom je echter aan het loket voor hulp dan is er geen directe hulp en wordt je standaard met een folder de deur weer uit gestuurd. ‘Wat we allemaal voor U kunnen doen’ staat er op. Honderden mogelijkheden. Dat lijkt dan heel mooi maar het probleem is dat niemand iets doet. De burger in kwestie, die dus in een afhankelijke positie zit, moet zelf de juiste regelgeving via de juiste personen zien aan te spreken op de juiste manier binnen de juiste termijnen om aanspraak te kunnen maken daarop. Dus steeds een verzoek indienen op de juiste manier alleen maar om af te wachten of je het goed hebt ingevuld en dergelijke en als het wordt afgewezen op één van die vormfouten dan sta je weer met lege handen en is er zomaar weer een maand of twee maanden voorbij.

De gemeente heeft als taak om de moeilijkheden van de burger serieus te nemen en er voor te zorgen dat die binnen de beschikbare regels worden opgelost zodat de burger weer volwaardig deel kan nemen aan de samenleving. Regelgeving is niet bedoeld voor de gemeente om de hulpverzoeken te kunnen afwijzen maar zijn bedoeld als middelen waarbinnen de gemeente de hulpvraag kan oplossen voor haar burger.

Een ander nadeel voor de burger is dat je pas kunt reageren op een beslissing van de gemeente als je de uitspraak waarin ze iets afwijzen binnen hebt. Je eigen gemeente isoleert je dus, laat je zoeken binnen de regels en een aanvraag indienen om je vervolgens af te wijzen en de deur te sluiten. Dan is je enige optie om via een ADVOCAAT of via een klachtencommissie de beslissing van de gemeente aan te vechten terwijl het eigenlijke probleem is dat de gemeente haar VERANTWOORDING niet serieus nam en niet zich concentreerde op het verhelpen van de onmacht/moeilijkheden. Formeel zal vaak inderdaad de afwijzing juist zijn.

Ik heb hier persoonlijk ervaring mee en dan betreft het zaken als schuldhulpverlening, huisvesting, uitkering en geestelijke gezondheidszorg. Door het voortdurend tegen teleurstellingen, afwijzingen, doorverwijzingen en valse beloftes aanlopen wordt je situatie ook steeds hopelozer. Je omgeving krijgt de houding van ‘dat je het wel aan jezelf te danken zult hebben’ en kunnen zich niet verplaatsen in de onmacht.

Scientology is berucht om deze methodes.

wordt vervolgd…